Przejdź do treści

REGULAMIN

Tor kartingowy położony w C.H Wroclavia ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław, parking -2 prowadzony jest przez MSA INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) z siedzibą w Chróścinie, przy ul. Nowowiejska 35,46-073 Chrościna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000912771, NIP: 9910540867, REGON: 389502438, o kapitale zakładowym 5.000 zł, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

§ 1 DEFINICJE

1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Organizator– MSA INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) z siedzibą w Chróścinie, przy ul. Nowowiejska 35,46-073 Chrościna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000912771, NIP: 9910540867, REGON: 389502438, o kapitale zakładowym 5.000 zł,
2. Uczestnik- osoba fizyczna, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu może korzystać z oferty Organizatora;
3. Obiekt – tor kartingowy położony w C.H Wroclavia ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław, parking -2
4. Gokart – pojazd będący w ofercie Organizatora przeznaczony do przemieszczana się po torze;
5. Bilet wstępu – dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, której przedmiotem jest umożliwienie Uczestnikowi używania Gokartów oraz Obiektu za zapłatą określonej w cenniku ceny, przez wskazany w nim czas oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
6. Przejazd – jazda Gokartem udostępnionym Uczestnikowi przez Organizatora, w wyznaczonym przez Organizatora czasie i miejscu;
7. Pitlane – droga między boksem a torami.
8. Regulamin –Regulamin toru kartingowego.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator umieszcza Regulamin w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Uczestników.
2. Warunkiem korzystania z Obiektu jest:
a) uiszczenie opłaty za korzystanie z Obiektu,
b) odbycie szkolenia,
c) zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień,
d) podpisanie stosownego oświadczenia przez Uczestnika,
e) podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia i adres e-mail, które są niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi.
3. Przed wejściem na Obiekt Uczestnicy i ich opiekunowie zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem, na potwierdzenie, czego zarejestrują się do Pitlane.
4. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od 7 lat dla gokartów LR5. Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za pisemną zgodą swoich opiekunów prawnych. Maksymalna dopuszczalna waga kierowcy to 120 kg dla gokartów RSX oraz 100 kg dla gokartów LR5.
5. Do korzystania z toru kartingowego nie zostaną dopuszczone osoby, które:
a) są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bądź innych substancji powodujących spowolnienie reakcji i zmniejszających możliwości psychofizyczne Uczestnika – ocena gotowości do jazdy należy do Kierownika toru, który na podstawie własnej oceny może odmówić skorzystania z jazdy przez Uczestnika.
b) posiadają przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z oferty Organizatora m.in. nie cierpią na choroby serca, płuc, padaczkę itp.
6. Do korzystania z toru niezbędne jest uiszczenie opłaty wstępu oraz przeszkolenie. Ceny za korzystanie z toru kartingowego ustalane są przez Organizatora w aktualnym cenniku dostępnym w obiekcie oraz za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.gokartywroclaw.pl Jeżeli Uczestnik wyraża chęć otrzymania faktury VAT powinien o tym poinformować Organizatora przed wystawieniem paragonu.
7. Osoby, które spełniają warunki określone w Regulaminie mają obowiązek odbycia odpowiedniego szkolenia przeprowadzonego przez pracownika Organizatora. Jeśli Uczestnik pomimo przeprowadzenia szkolenia nie rozumie zasad korzystania z Gokarta bądź toru lub jakichkolwiek innych zasad postępowania zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia się do odpowiedniego pracownika Organizatora.
8. Przystąpienie do jazdy przez Uczestnika oznacza, iż zapewnia on, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego gokartem, jak i że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłoby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może odmówić jazdy lub pozbawić jazdy Uczestnika, który dopuszcza się naruszenia regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Organizatora, jak i co do której zachodzi podejrzenie
10. Niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez prawa zwrotu pieniędzy. Organizator za zgodą Uczestnika może skontrolować Uczestnika alkomatem. W przypadku odmowy na miejsce zostanie wezwania Policja.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z TORU I OBIEKTU

1. Organizator określa liczbę Gokartów na torze oraz kolejności ich startu.
2. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach, poprzez uniesienie ręki i poczekanie na pomoc obsługi Obiektu w bezpiecznej części toru.
3. Uczestnik podczas jazdy zobowiązany jest to przestrzegania poniżej wskazanych zasad:
a) podczas Przejazdu obydwie ręce Uczestnika muszą znajdować się na kierownicy;
b) jazda na torze jest dozwolona wyłącznie zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy;
c) podczas Przejazdu odległość pomiędzy Gokartami powinna wynosić co najmniej 5 metrów;
d) Uczestnik nie może wychodzić z Pojazdu podczas jazdy, bądź wchodzić na tor.
4. Wjazd na tor odbywa się na sygnał startera w odstępach przez niego ustalonych.
5. Po zakończeniu Przejazdu należy zmniejszyć prędkość i zjechać z toru.
6. Uczestnik jest zobowiązany pozostać w Gokarcie do chwili wyłączenia silnika i zjechania z toru wszystkich uczestników Przejazdu oraz do momentu usłyszenia polecenia od pracownika Obiektu. Wcześniejsze wysiadanie z Gokarta jest zabronione.
7. W przypadku zatrzymania się Pojazdu lub jego awarii pomocy udzieli personel Organizatora.
8. Zabrania się w szczególności:
a) uderzania Gokartem w barierki oraz inne pojazdy;
b) wychodzenia z Gokarta oraz wystawiania nóg i rąk poza obręb pojazdu w czasie jazdy;
c) kierowania Gokartem jedną ręką;
d) zdejmowanie kasku w czasie jazdy;
e) wchodzenia na tor osobom nieupoważnionym;
f) utrudniania jazdy innym uczestnikom;
g) jazdy w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy;
h) nieuzasadnionego zatrzymywania Gokarta;
i) blokowania innych Gokartów
9. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
10. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Uczestnika Organizator nie ma obowiązku podstawienia sprawnego Pojazdu.
11. Po wykonaniu Przejazdu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i zwrotu uiszczonej ceny.
12. W przypadku braku wykonania Przejazdu z winy Uczestnika uiszczona cena nie podlega zwrotowi.
13. Osoby trzecie mogą oglądać Przejazdy tylko w miejscach wyznaczonych.

§ 4 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANIZATORA I UCZESTNIKA

1. Organizator zobowiązany jest do:
a) zapewnienia Uczestnikowi możliwości odbycia przejazdu po spełnieniu przez Uczestnika warunków dopuszczenia do przejazdu i na zasadach ustalonymi w Regulaminie;
b) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego Gokartów i pozostałego sprzętu.
2. Organizator uprawniony jest do:
a) wydawania Uczestnikowi instrukcji oraz poleceń dotyczących używania Gokartów oraz Obiektu;
b) niedopuszczenia Uczestnika do jazdy Gokartem lub przerwania Przejazdu, gdy Uczestnik narusza Regulamin, a w szczególności, gdy narusza zasady korzystania z toru, zasady bezpieczeństwa lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik swoim zachowaniem, bądź stanem w którym się znajduje może zagrażać bezpieczeństwu swojemu lub innych Uczestników oraz osób przebywających w Obiekcie, w tym przede wszystkim w sytuacji, gdy okaże się, iż Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
c) wglądu do dokumentu tożsamości Uczestnika, w celu potwierdzenia jego wieku, pod rygorem niedopuszczenia go do Przejazdu,
d) poddania Uczestnika za jego zgodą badaniu na obecność alkoholu i innych środków odurzających.
3. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) Zapoznania się z Regulaminem i do przestrzegania Regulaminu, jak i dostosowania się do określonych w nim warunków korzystania z Gokartów i Obiektu;
b) przestrzegania poleceń Organizatora i jego personelu;
c) zachowania wymogów bezpieczeństwa;
4. Uczestnik przed rozpoczęciem Przejazdu zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania się do jazdy, w tym m.in.:
a) zapoznania się z zasadami dotyczącymi jazdy, warunkami i kierunkami jazdy obowiązującymi na torze poprzez odbycie szkolenia;
b) zabezpieczyć rzeczy, które podczas jazdy mogą wypaść podczas jazdy, np. telefon, klucze, portfel;
c) założyć kominiarkę oraz kask ochronny, jaki spiąć włosy by nie wystawały spod kasku;
d) zabezpieczyć części garderoby, które mogą się wkręcić w koła Gokarta podczas jazdy;
e) założyć odpowiednie obuwie na płaskiej podeszwie.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnik używa Gokartów jak i Obiektu na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane swoim zachowaniem podczas korzystania z toru oraz Gokarta wobec Organizatora, pracowników Organizatora, innych Uczestników jak i osób trzecich znajdujących się na terenie Obiektu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków i szkody wyrządzone przez Uczestnika lub osoby trzecie.
4. W przypadku uszkodzenia Gokarta, toru lub Obiektu przez Uczestnika z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów ich naprawy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez Uczestnika w Obiekcie, jak i przedmiotów Uczestnika uszkodzonych lub zniszczonych podczas jazdy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubrudzenie lub zniszczenie odzieży Uczestnika

§ 6 WARUNKI REZERWACJI TORU
1. Korzystanie z toru jak i pozostałej oferty Organizatora jest odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym w Obiekcie oraz na stronie internetowej www.gokartywroclaw.pl
2. Uczestnik jest uprawniony do dokonania rezerwacji toru przez system Pitlane.
3. Uczestnik, który zamierza dokonać rezerwacji online jest zobowiązany do założenia konta na stronie internetowej/w aplikacji www.gokartywroclaw.pl/rezerwacja
4. Kwota rezerwacji pozostaje bezzwrotna jeśli Uczestnik odwoła rezerwacje w terminie 5 dni lub krótszym, od daty planowanej rezerwacji.
5. Uczestnik który uiścił opłatę rezerwacyjną na przejazd przez system PITLANE zobowiązany jest do wstawienia się na torze kartingowym 20 min przed zarezerwowanym przejazdem.
6. Spóźnienie się na zaplanowaną godzinę nie skutkuje wydłużeniem czasu trwania rezerwacji.
7. Rezerwacja dotyczy tylko osób wskazanych ilościowo przez Uczestnika. Zmiana liczby osób wskazanych w rezerwacji, które miałyby być dopuszczone do jazdy uzależniona jest od Organizatora.
8. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z rezerwacji, bądź nie stawienia się przez Uczestnika na termin rezerwacji, jak i pojawienia się na terenie Obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, rezerwacja przepada a opłata za dokonanie rezerwacji pozostaje bezzwrotna.
9. Rezerwacje opłacane online, dla których płatność nie została zrealizowana w przeciągu 10 min, zostają automatycznie zwolnione do ponownej sprzedaży (odwołane).
10. Środki z przedpłaconej i odwołanej rezerwacji w terminie, o którym mowa w ust. 4, wracają do wykorzystania i są dostępne w panelu klienta w zakładce Kredyty
11. Środki dostępne w zakładce Kredyty będą pobierane automatycznie na potrzeby uregulowania opłaty kolejnych rezerwacji online.
12. Nieodwołanie rezerwacji w terminie wskazanym w ust. 4 jest jednoznaczne z rozliczaniem jej na warunkach ustalonych dla rezerwacji przedpłaconych (kaucji gwarancyjnej).
13. Rezerwacje wymagają przedpłaty, która dokonywana jest w momencie wprowadzenia do systemu żądania rezerwacji.
14. W momencie dokonania rezerwacji Uczestnik wnosi przedpłatę 100% wartości wybranych rezerwacji.
15. Przedpłacona rezerwacja, która nie została odwołana w terminie, o którym mowa w ust. 4, zostanie automatycznie rozliczona z wpłaconych środków. Środki nie są zwracane na konto Uczestnika, z uwagi na poniesione przez Organizatora koszty poczynione w celu należytego wykonania umowy.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest umieszczony przez Organizatora w widocznym miejscu Obiektu przy Recepcji oraz na stronie internetowej Organizatora www.gokartywroclaw.pl/regulamin
2. Wszystkie osoby przebywające w Obiekcie zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do poleceń personelu Organizatora.
3. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji na piśmie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@gokartywrocław.pl. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie zawiadomiony niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji, pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W reklamacji Uczestnik winien wskazać:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail,
c) numer telefonu
d) termin rezerwacji, której dotyczy reklamacja,
e) przyczynę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika
6. W Obiekcie zamontowany jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Uczestników, personelu Organizatora oraz osób trzecich i mienia. Nagrania przechowywane są przez okres do 3 miesięcy, chyba że nagranie może stanowić dowód w postępowaniu sądowym, wówczas termin przechowywania może ulec wydłużeniu. Po upływie terminu przechowywania zarejestrowane obrazy podlegać będą usunięciu przez nadpisanie
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.